Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Bonsoft betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en / of diensten.
De toepassing van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen, wordt door Bonsoft expliciet van de hand gewezen.

Afwijkingen en / of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.
Een exemplaar van deze voorwaarden is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.
Bonsoft behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen en offertes, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zo lang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.
Bonsoft behoudt zich het recht voor om een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Prijzen
Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen. Indien zich nadien prijsverhogingen mochten voordoen, dan behouden wij ons het recht voor om het prijsverschil aan de opdrachtgever door te berekenen.
De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling, inclusief BTW, in Euro’s, exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfstelling en instructie.
Behoudens in het geval van contante betaling of zending onder rembours, dient de betaling van de door Bonsoft geleverde goederen en / of diensten te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de klant, die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt.
Verder is Bonsoft bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten-)gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 225,00.
Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs als de vermelding van de wederpartij betrekking heeft op een latere factuur.
Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Levering en vervoer
Opgegeven levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen.
Behoudens opzet of grove schuld is Bonsoft voor overschrijding nimmer aansprakelijk.
Bonsoft is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
Eventuele reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering of verrichting van diensten, dienen onmiddellijk, echter uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen of het verrichten van de dienst, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan Bonsoft e.e.a. teneinde Bonsoft in de gelegenheid te stellen de juistheid en de aard van de reclame te kunnen onderzoeken.
De klant, die het geleverde niet binnen 3 dagen na ontvangst daarvan op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
Door ons geleverde zaken worden slechts teruggenomen, mits tijdig gereclameerd en indien deze na onze toestemming franco worden afgeleverd.
De waarde van de retour gezonden goederen wordt, onder aftrek van de door Bonsoft gemaakte kosten verrekend.
De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de geleverde goederen gaat van Bonsoft over op de klant, eerst nadat de klant de koopprijs en al het overige dat hij uit hoofde van de overeenkomst aan Bonsoft verschuldigd is (incl. rente en boetes) heeft voldaan.
Ingeval de klant enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is Bonsoft zonder ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te vorderen.
De klant machtigt Bonsoft de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden.
De klant is verplicht ons op de hoogte te stellen, indien goederen, waarop het eigendomsvoorbehoud van Bonsoft rust, in beslag worden genomen.
Het is niet toegestaan de goederen geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Garantie
Bonsoft verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde “carry-in” garantie op fabricage- en materiaalfouten.
De garantie voor de producten van Bonsoft , strekt tot kosteloze reparatie of vervanging, indien binnen 12 maanden na aankoop door Bonsoft een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd. Indien zich binnen 8 dagen na aankoop een ernstige hardwarestoring voordoet, kan de apparatuur, na overleg met en bij het verkooppunt, worden geruild of geretourneerd met volledige terugbetaling van het aankoopbedrag. E.e.a. geschiedt uitsluitend wanneer het defecte product onbeschadigd, in originele verpakking, compleet en met aankoopbon wordt geretourneerd.
De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik voor andere dan normale doeleinden, van buiten komende oorzaken, wanneer z.g. garantiestickers zijn verwijderd of beschadigd of dat de producten door anderen zijn gewijzigd c.q. opengemaakt. 

Ingeval “virussen” worden geconstateerd, behoudt Bonsoft zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gepaard gaande kosten in rekening te brengen.
Door reparatie en / of vervanging wordt de garantietermijn niet verlengd.
Op reparaties zelf wordt echter een garantie gegeven met de tijdsduur van 90 dagen.
Bonsoft is tot geen andere garantie behouden dan in dit artikel bepaald.

Aansprakelijkheid
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Bonsoft in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Bonsoft niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld / nalatigheid van de zijde van Bonsoft.
De klant vrijwaart Bonsoft te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
De aansprakelijkheid van Bonsoft blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering, dan wel het bedrag dat Bonsoft de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Bonsoft ter uitvoering van de overeenkomst worden ingezet.

Toepasselijkheid
Op alle overeenkomsten en transacties is het Nederlands recht van toepassing.
Indien Nederlands recht van toepassing is, zullen geschillen tussen partijen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter .